mikołajki folkowe 2020

 

Koncerty: vimeo.com/event/526422 | Konferencja i studio festiwalowe: facebook.com/mikolajkifolkowe

KONKURS „SCENA OTWARTA"

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia jury 28. konkursu „Scena Otwarta" odbywającego się w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2020 w dn. 08.12.2020.

Po wysłuchaniu 20 zespołów, jury w składzie: Maria Baliszewska (etnomuzykolożka, dziennikarka, redaktorka Radiowego Centrum Kultury Ludowej), dr hab. Maria Pomianowska (multiinstrumentalistka, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie), dr Agata Kusto (etnomuzykolożka, redaktor naczelna Pisma Folkowego), Magdalena Sobczak-Kotnarowska (etnomuzykolożka, Kapela ze Wsi Warszawa), Martyna Markowska (Samuraj WOMEX 2017, dyrektor artystyczna Festiwalu Muzyki Świata „Ogrody Dźwięków"), Marcin Piotrowski (animator kultury, organizator festiwalu „Folkowisko"), Krzysztof Górski (animator kultury, Ekoturystyka „Na Karczaku"), Wojciech Knapik (dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, dyrektor festiwalu Pannonica), Mateusz Dobrowolski (dziennikarz Radiowego Centrum Kultury Ludowej), dr Rafał Rozmus (kompozytor i producent muzyczny, dyrygent, UMCS), Bogdan Bracha (muzyk Orkiestry św. Mikołaja, przedstawiciel organizatorów), przyznało następujące miejsca i nagrody:

I miejsce
i nagrodę w wysokości 4000 zł ufundowaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za ujmującą serce interpretację bojkowskich pieśni w duchu in-crudo in-your-face otrzymuje zespół - Wernyhora
II miejsce
i nagrodę w wysokości 2500 zł ufundowaną przez Miasto Lublin za zespołową energię, precyzję aranżacyjną i charyzmę otrzymuje zespół - Zołotar Band
III miejsce
i nagrodę w wysokości 1500 zł ufundowaną przez Województwo Lubelskie za oryginalne połączenie jazzu i muzyki tradycyjnej otrzymuje zespół - Amirova Trio featuring Iwona Karcz-Wojnarowska.

Jury przyznało dodatkowo następujące wyróżnienia honorowe:

 

  • Nagroda im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki Konkursu: Iwona Karcz-Wojnarowska z zespołu Amirova Trio featuring Iwona Karcz - Wojnarowska
  • Sheeban Celtic Band - za wysoki poziom wykonawczy
  • Traditune - za prawdziwe poszukiwanie nowego w starym
  • Stacja Folk - za pokazanie, że folk niejedno ma imię
  • Dla Kontrastu - za niekonwencjonalną formułę prezentacji
  • Zakuka - za odważne zastosowanie folkloru w muzyce popularnej
  • Nagrodę Publiczności w postaci statuetki Św. Mikołaja ufundowanej przez www.ludowidła.pl i 2000 zł ufundowane przez Miasto Lublin otrzymuje zespół Wernyhora.

 

******************************************* 

Komitet organizacyjny XXX Międzynarowego Festiwalu Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" na podstawie regulaminu konkursu SCENA OTWARTA podjął decyzję o zakwalifikowaniu do etapu finałowego następujących wykonawców:


Amirova Trio feat. Iwona Karcz-Wojnarowska (Kraków)

Ania Anahata (Zamość)

Arbuz Dust (Glasgow, Szkocja/Kraków)

Czarny Motyl (Kraków)

Dla Kontrastu (Warszawa)

Emigrah (Trójmiasto)

Kapela Drajka (Poznań)

Karolina Lizer i Sławomir Niemiec (Warszawa, Aleksandrów)

Lunove (Bydgoszcz)

Malana (Trójmiasto)

Organic Noises (Kraków)

Sarama (Kraków)

Sheeban Celtic Band (Kraków)

Stacja Folk (Warszawa)

Traditune (Kraków)

Ukoja (Kraków)

Wernyhora (Sanok)

Weronika Mońka/Michał Chwała (Łowicz)

Zakuka (Opole)

Zołotar Band (Łódź)

 

Gratulujemy!

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SCENA OTWARTA"
 
1. XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" organizowany jest przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego (SARF), a współorganizatorem jest ACK UMCS „Chatka Żaka”. Celem Festiwalu jest prezentacja muzyki tradycyjnej z całego świata, a szczególnie sposobów jej twórczej interpretacji oraz swobodnych przekształceń odbiegających od dotychczasowych schematów.

2. Festiwal odbędzie się w dniach 10.12. - 13.12. 2020 r. w Akademickim Centrum Kultury "Chatka Żaka" w Lublinie.

3. W konkursie "Scena Otwarta" (11.12. 2020) mogą wziąć udział pełnoletni wykonawcy indywidualni oraz zespoły liczące do 10 osób z kraju i zagranicy.

4. Wykonawcy winni zaprezentować program inspirowany muzyką tradycyjną dowolnego kraju lub regionu. Łączny czas wysłanych nagrań i prezentacji konkursowych nie może przekroczyć 15 min.

5. Aby zgłosić się do konkursu należy:
• wypełnić formularz Google dostępny pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ,
• przesłać plik dźwiękowy z nagraniem programu konkursowego oraz graficzny rider zespołu uwzględniający rozstawienie wykonawców i sprzętu na scenie (w formie grafiki lub rysunku) - w terminie od dnia 1 września do 16 listopada 2020 mailem na adres: scenaotwarta.mikolajki@wp.pl. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Komitet Organizacyjny dokona kwalifikacji wykonawców do udziału w konkursie. SARF jednocześnie udostępnia członkom Komitetu Organizacyjnego dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Lista zakwalifikowanych wykonawców zostanie udostępniona na stronie internetowej festiwalu w dniu 20 listopada.

6. Do konkursu zostanie też przyjęty zdobywca "dzikiej karty" - jeden spośród wykonawców niezakwalifikowanych przez Organizatorów, który wygra otwarte głosowanie internetowe. Szczegółowe informacje dotyczące głosowania zostaną podane na www.mikolajki.folk.pl w zakładce Scena Otwarta.

7. Do oceny wykonawców biorących udział w konkursie zostanie powołane jury , w skład którego wejdą znawcy muzyki folkowej i folkloru. SARF jednocześnie udostępnia jurorom dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Ocenie podlegać będą szczególnie:
• dobór repertuaru, jego oryginalność i wartość muzyczna;
• interpretacja;
• ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Wysokość i forma nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.

8. Swoją nagrodę - figurkę św. Mikołaja - przyzna także w drodze głosowania festiwalowa publiczność.

9. Jury może przyznać również nagrodę im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki.

10. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu:
• nocleg,
• bezpłatny wstęp na koncerty festiwalowe.
Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów przejazdu i wyżywienia.

11. Wskazani przez jury laureaci konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w „Koncercie na sobotę" (12.12.2020)

12. Zgłaszając udział w koncercie konkursowym, a tym samym w "Koncercie na sobotę", wykonawcy akceptują nieodpłatne rozporządzanie i wykorzystanie zaprezentowanych wykonań/programu muzycznego w postaci ich nagrań i fotografii do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności ich nieodpłatnego wykorzystania w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. – wszędzie, gdzie to możliwe), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, akceptują tym samym nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z programu muzycznego na Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych.

13. Wykonawcy zgłaszający się do udziału w koncercie konkursowym a tym samym w „Koncercie na sobotę", wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także - zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.

14. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

15. W celu organizacji konkursu SARF pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.

16. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy SARF. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

17. Administratorem danych zgromadzonych w związku z organizacją konkursu jest SARF. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one przez SARF wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.

18. Prawo do interpretacji, jak również ewentualnych odstępstw od niniejszego regulaminu, przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu.

19. Uczestnik konkursu, wysyłając zgłoszenie wraz z nagraniem oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu.


Kontakt do organizatorów
Daniel Jabłoński - 504121744, Jablonskidaniel1992@gmail.com

 

Regulamin głosowania na Nagrodę Publiczności Konkursu „Scena Otwarta" - POBIERZ

 

 Logo plakat mikoajki
wykorzystano:
NASA/STScI Digitized Sky Survey/Noel Carboni

 

 Organizatorzy:  Sponsorzy:

umcs  Ack sarf 
           

wojlub m.lumkidn  Fwkludowidla

 
 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Media:

pismo folkowe rckl tvp rl  centrum

 f24tv umcs folkplkultludzoom

Facebook