Konferencja

ENGLISH VERSION HERE

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
poświęcona pamięci prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego
Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości

Lublin, 8–9 grudnia 2022 roku

Międzynarodowa konferencja naukowa Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości organizowana przez Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego odbędzie się 8–9 grudnia 2022 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.

Tegoroczne spotkanie pragniemy poświęcić tematyce szeroko pojmowanej tradycji. Jakie formy ona przybierała i przybiera? Jak lud pamięta i przekazuje własną tradycję, a jak zapisuje się ona w pamięci innych grup? Interesuje nas szczególnie to, w jaki sposób „ludowe pamiętanie” wpływa na kształt nowoczesnej tożsamości. Jakie miejsce tradycja, dziedzictwo i pamięć o nich zajmuje we współczesnym świecie? Jak wpływają na naszą podmiotowość? Do twórczej refleksji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin zainteresowanych tą tematyką.

Proponowane zagadnienia:

 • żywa tradycja,
 • tradycja a niematerialne dziedzictwo kulturowe,
 • formy tradycji,
 • pamięć o tradycji,
 • tradycja ludowa a tożsamość i podmiotowość,
 • tradycja a ludowy przekaz muzyczny,
 • rola tradycji muzycznych w kształtowaniu tożsamości,
 • współczesne ruchy, nurty i wspólnoty budujące tożsamość w oparciu o tradycję,
 • interpretowanie tradycji we współczesnej kulturze.

Konferencję otworzy panel dyskusyjny, w którym udział wezmą zaproszeni przez organizatorów eksperci: prof. dr Kristina Rutkowska (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno), dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ (IJP UŚ, Katowice), dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (INoKSiM UMCS, Lublin), dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHIW, Warszawa).

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150–200 słów) należy przesłać do 8 listopada 2022 roku na adres etnobiblioteka@wp.pl. POBIERZ FORMULARZ

Opłata konferencyjna wynosi 400,00 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Opłata nie dotyczy członków komitetu naukowego.

Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.

Jeśli z powodów niezależnych od organizatorów, konferencja nie będzie mogła odbyć się stacjonarnie, zostanie zorganizowana w formie wideokonferencji moderowanej online.

Bez względu na formę obrady będą transmitowane na żywo na fanpage’u Mikołajek Folkowych.

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IJiL UMCS, Lublin)
 • prof. dr Kristina Rutkowska (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno)
 • dr hab. Irina Klymenko, prof. NMAU (NMAU, Kijów)
 • dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ (IJP UŚ, Katowice)
 • dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (INoKSiM UMCS, Lublin)
 • dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (INoK UMK, Toruń)
 • dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (IHiA UP, Kraków)
 • dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG UW, Warszawa)
 • dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHIW, Warszawa)

Patronat: Komisja Etnolingwistyczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział Lubelski

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (IJiL UMCS)
 • dr Agata Kusto (INoK UMCS)
 • dr Damian Gocół (IJiL UMCS)

Sekretarz konferencji:

 • mgr Sylwia Gierczak (IJiL UMCS)

Organizatorzy: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego


International Scientific Conference
in memory of prof. dr. hab. Jerzy Bartmiński
Living tradition – the heritage of collective identity

Lublin, December 8–9, 2022

International scientific conference Living tradition – the heritage of collective identity organized by the Institute of Linguistics and Literary Studies MCSU, Institute of Cultural Sciences MCSU, Student Research Circle of Ethnolinguists MCSU, the Polish Ethnomusicological Seminar, the Academic Center of Culture and Media „Chatka Żaka” MCSU, „Pismo Folkowe” and the Association of the Folk Movement Animators will be held on 8–9 December 2022 at the Academic Center for Culture and Media „Chatka Żaka” MCSU and will be part of the XXXII International Folk Music Festival „Mikołajki Folkowe”.

We would like to devote this year’s meeting to the subject of broadly understood tradition. What forms did and does it take? How do the people remember and pass on their own tradition, and how is it recorded in the memory of other groups? We are particularly interested in how this „folk remembrance” influences the shape of modern identity. What is the place of tradition, heritage and remembrance of them in the modern world? How do they influence our subjectivity? We invite representatives of various disciplines interested in this subject to creative reflection.

Suggested issues:

 • living tradition,
 • tradition and intangible cultural heritage,
 • forms of tradition,
 • memory of tradition,
 • folk tradition versus identity and subjectivity,
 • tradition and the folk music message,
 • the role of musical traditions in shaping identity,
 • contemporary movements, trends and communities that build identity based on tradition,
 • interpreting traditions in the contemporary culture.

The conference will open with a discussion panel attended by experts invited by the organizers: prof. dr Kristina Rutkowska (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno), dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ (IJP UŚ, Katowice), dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (INoKSiM UMCS, Lublin), dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHIW, Warszawa).

Organizational information

Applications for participation with the title of the paper and an abstract (150–200 words) should be sent by November 8, 2022 to the address etnobiblioteka@wp.pl. DOWNLOAD APPLICATION FORM

The conference fee is PLN 400.00 and includes conference materials, monographs containing the delivered papers, lunch on the day of the conference and a pass for concerts during the Festival. The fee does not apply to the members of the Scientific Committee.

The bank account number will be provided after an application is accepted.

If, for reasons beyond the control of the organizers, the conference cannot be held on-site, it will be organized in the form of an online moderated videoconference.

Regardless of the form of the sessions, they will be broadcast live on the Mikołajki Folkowe fanpage.

Scientific Committee:

 • prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IJiL UMCS, Lublin)
 • prof. dr Kristina Rutkowska (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno)
 • dr hab. Irina Klymenko, prof. NMAU (NMAU, Kijów)
 • dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ (IJP UŚ, Katowice)
 • dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (INoKSiM UMCS, Lublin)
 • dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (INoK UMK, Toruń)
 • dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (IHiA UP, Kraków)
 • dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG UW, Warszawa)
 • dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHIW, Warszawa)

Patronage: Ethnolinguistic Commission at the Linguistics Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Ethnological Society – Lublin Branch

Organizing Committee:

 • dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (IJiL UMCS)
 • dr Agata Kusto (INoK UMCS)
 • dr Damian Gocół (IJiL UMCS)

Conference Secretary:

 • mgr Sylwia Gierczak (IJiL UMCS)

Organizers: Institute of Linguistics and Literary Studies MCSU, Institute of Cultural Sciences MCSU, Student Research Circle of Ethnolinguists MCSU, Polish Ethnomusicological Seminar, Academic Center of Culture and Media „Chatka Żaka” MCSU, „Pismo Folkowe”, Association of the Folk Movement Animators

Share: