Tradycja w Obiektywie

Regulamin IX Konkursu Fotograficznego „Tradycja w Obiektywie”

INFORMACJE OGÓLNE i ZAŁOŻENIA

Organizatorem jest Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego z siedzibą w Lublinie 20-834, ul. Araszkiewicza 11/1.

1. Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów.

2. Nabór zdjęć trwa od 1 września do 31 października 2022 r. włącznie.

3. Oczekujemy zdjęć w sposób twórczy wykorzystujących kulturę tradycyjną, obrazujących zjawiska folklorystyczne  we współczesnym świecie lub  będących autorską interpretacją motywów związanych z szeroko rozumianą kulturą ludową. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami, nie cyklem zdjęć.

4. Pełne zgłoszenie składa się z wypełnionego formularza
https://forms.gle/cGomroSLMG8KMUm2A
oraz z nadesłanych e-mailem fotografii. Przesłanie samych zdjęć bądź tylko formularza nie będzie akceptowane.

5. Fotografie należy przesłać na adres tradycjawobiektywie@gmail.com, w tytule maila wpisując: Konkurs fotograficzny.

6. Każde zgłaszane zdjęcie powinno mieć nazwę wg schematu: IMIĘ_NAZWISKO_TYTUŁ_NR. („NR” to liczba porządkowa – 1, 2).

7. Prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże) oraz takie, na których znajdują się znaki wodne, daty, podpisy – nie mogą brać udziału w Konkursie.

8. Nie ma określonych wymagań technicznych – akceptujemy zdjęcia wykonane dowolnymi formatami i urządzeniami, w tym mobilnymi. Akceptujemy jedynie zdjęcia w formacie JPG, krótszy bok min. 1200 px, maksymalnie 15 MB na jedno zdjęcie.

9. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia swojego autorstwa.

10. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli autora o posiadaniu pełni praw autorskich i nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z fotografii na Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem (wystawa) oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. – wszędzie, gdzie to możliwe, zdjęcie będzie podpisane imieniem i nazwiskiem), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych.

11. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie portretowe, oświadcza tym samym, że posiada zgodę portretowanych osób na publikację ich wizerunku.

12. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie, oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także – zgodnie z własną wolą – na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.

13. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

14. W celu organizacji konkursu Stowarzyszenie pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.

15. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych bądź żądania usunięcia danych z bazy Stowarzyszenia. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

16. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, a w przypadku dzieci – przez osoby będące opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę nad dzieckiem, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one przez Stowarzyszenie wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka – jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Organizator daje dostęp członkom jury do danych Uczestników konkursu i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Decyzje jury będą ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

2. Laureaci otrzymają odpowiednio:

I miejsce – 1100 zł + karnet na XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022.

II miejsce – 500 zł + karnet na XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022.

III miejsce – 400 zł + karnet na XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022.

3. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi na www.mikolajki.folk.pl 08.12.2022. Nagrody zostaną przesłane przelewem do dnia 17.12.2022.

4. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w ACKiM UMCS „Chatka Żaka” w ramach XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2022 oraz www.mikolajki.folk.pl

KONTAKT DO ORGANIZATORA

Agata Stanowska
e-mail: agata.stanowska@gmail.com
tel: 508413495

Share: