mikołajki folkowe 2021

 

Coraz bliżej!

Konkurs „Scena Otwarta"

 

Decyzją komisji konkursowej na Scenie Otwartej 10 grudnia 2021 wystąpią:


Arunka (Wrocław)
BalkanArtz (Kraków)
Chrust (Gdańsk)
Dobre Sobie (Gdynia)
Kapela Ziele (Zbąszyń)
Kukawica (Warszawa)
Moribaya (Warszawa)
Pagoband (Studzienki)
PotOCK (Zawoja)
Sekunda (Żywiec-Warszawa)
Gratulujemy zakwalifikowanym!

Dodatkowo czekamy na wyniki głosowania na Dziką Kartę.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SCENA OTWARTA"

1. XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" organizowany jest przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego (SARF), a współorganizatorem jest ACKiM UMCS Chatka Żaka. Celem Festiwalu jest prezentacja muzyki tradycyjnej z całego świata, a szczególnie sposobów jej twórczej interpretacji oraz swobodnych przekształceń odbiegających od dotychczasowych schematów.
2. Festiwal odbędzie się w dniach 9.12. - 12.12. 2021 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie.
3. W konkursie "Scena Otwarta" (10.12.2021) mogą wziąć udział pełnoletni wykonawcy indywidualni oraz zespoły liczące do 10 osób z kraju i zagranicy.
4. Wykonawcy winni zaprezentować program inspirowany muzyką tradycyjną dowolnego kraju lub regionu. Łączny czas wysłanych nagrań i prezentacji konkursowych nie może przekroczyć 15 min.
5. Aby zgłosić się do konkursu należy:
• wypełnić formularz Google dostępny pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ,
• przesłać plik dźwiękowy z nagraniem programu konkursowego oraz graficzny rider zespołu uwzględniający rozstawienie wykonawców i sprzętu na scenie (w formie grafiki lub rysunku) - w terminie od dnia 1 września do 14 listopada 2021 mailem na adres: scenaotwarta.mikolajki@wp.pl.
W przypadku niemożności realizacji konkursu na żywo, ocenie podlegać będą nagrania audio wykonawców.
Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Komitet Organizacyjny dokona kwalifikacji wykonawców do udziału w konkursie. SARF jednocześnie udostępnia członkom Komitetu Organizacyjnego dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Lista zakwalifikowanych wykonawców zostanie udostępniona na stronie internetowej festiwalu w dniu 19 listopada.
6. Do konkursu zostanie też przyjęty zdobywca "dzikiej karty" - jeden spośród wykonawców niezakwalifikowanych przez Organizatorów, który wygra otwarte głosowanie internetowe. Szczegółowe informacje dotyczące głosowania zostaną podane na www.mikolajki.folk.pl w zakładce Scena Otwarta.
7. Do oceny wykonawców biorących udział w konkursie zostanie powołane jury, w skład którego wejdą znawcy muzyki folkowej i folkloru. SARF jednocześnie udostępnia jurorom dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Ocenie podlegać będą szczególnie:
• dobór repertuaru, jego oryginalność i wartość muzyczna;
• interpretacja;
• ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Wysokość i forma nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.
8. Swoją nagrodę - figurkę św. Mikołaja i nagrodę pieniężną - przyzna także w drodze głosowania internetowego publiczność, co określone będzie w osobnym regulaminie.
9. Jury może przyznać również nagrodę im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki.
10. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu:
• nocleg,
• bezpłatny wstęp na koncerty festiwalowe.
Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów przejazdu i wyżywienia.
11. Wskazani przez jury laureaci konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w „Koncercie na sobotę" (11.12.2021)
12. Zgłaszając udział w koncercie konkursowym, a tym samym w "Koncercie na sobotę", wykonawcy akceptują nieodpłatne rozporządzanie i wykorzystanie zaprezentowanych wykonań/programu muzycznego w postaci ich nagrań i fotografii do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności ich nieodpłatnego wykorzystania w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. - wszędzie, gdzie to możliwe), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, akceptują tym samym nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z programu muzycznego na Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych.
13. Wykonawcy zgłaszający się do udziału w koncercie konkursowym a tym samym w „Koncercie na sobotę", wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także - zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.
14. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.
15. W celu organizacji konkursu SARF pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.
16. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy SARF. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
17. Administratorem danych zgromadzonych w związku z organizacją konkursu jest SARF. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Podstawą przetwarzania danych jest fakt, iż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Dane zbierane są przez SARF wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.
18. Prawo do interpretacji, jak również ewentualnych odstępstw od niniejszego regulaminu, przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu.
19. Uczestnik konkursu, wysyłając zgłoszenie wraz z nagraniem oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu.
20. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji epidemiologicznej i przepisów sanitarnych.

 

Kontakt do organizatorów
Agnieszka Matecka - tel. 6027332249
amatecka3@gmail.com

 

Facebook