Scena Otwarta

Zespoły zakwalifikowane do Konkursu Scena Otwarta 2023

 • Furda (Bojany)
 • Guzik&Chołomiej Quintet (Lublin)
 • Hydrofonika (Gdańsk)
 • JARZMO (Kraków)
 • Kapela na Dobry Dzień (Sanok)
 • Magda Kuraś Quintet (Gdańsk)
 • Superid (Kraków)
 • SVAHY (Bydgoszcz)
 • Trzy Struny (Bydgoszcz)
 • UKOJA (Kraków) – laureaci plebiscytu na Dziką Kartę
 • Vatra (Trójmiasto)

Gratulujemy!

REGULAMIN „KONKURSU SCENA OTWARTA” 2023

1. XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” organizowany jest przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego (SARF), a współorganizatorem jest ACKiM UMCS Chatka Żaka. Celem Festiwalu jest prezentacja muzyki tradycyjnej z całego  świata oraz sposobów jej twórczej interpretacji i swobodnych przekształceń odbiegających od dotychczasowych schematów.

Konkurs „Scena Otwarta” służy pokazaniu zjawisk artystycznych kojarzonych z szeroko rozumianą muzyką folkową, także tych, które próbują tworzyć nowe definicje tego nurtu. Zależy nam na pokazaniu zarówno muzyki rekonstruującej, jak i autorskich przekazów. Poszukujemy ciekawych propozycji muzycznych, nowych źródeł inspiracji i pomysłów.

2. Festiwal odbędzie się w dniach 07.12.–10.12.2023 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie.

3. W konkursie „Scena Otwarta” (08.12.2023) mogą wziąć udział pełnoletni wykonawcy indywidualni oraz zespoły liczące do 10 osób z kraju i zza granicy. Łączny czas wysłanych nagrań i prezentacji konkursowych nie może przekroczyć 15 min.

4. Aby zgłosić się do konkursu, należy:

 • wypełnić formularz Google: KLIKNIJ TUTAJ;
 • przesłać plik dźwiękowy z nagraniem programu konkursowego oraz graficzny rider zespołu uwzględniający rozstawienie wykonawców i sprzętu na scenie (w formie grafiki lub rysunku) – w terminie od dnia 2 października do 17 listopada 2023 r. mailem na adres: mikolajki.folkowe@gmail.com – UWAGA! Nieprzesłanie ridera skutkuje dyskwalifikacją zespołu.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatorów konkurs nie będzie mógł odbyć się na żywo, ocenie podlegać będą nagrania audio wykonawców.

5. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Sztab Festiwalowy zakwalifikuje wybranych wykonawców do udziału w konkursie. W tym celu SARF udostępni członkom Sztabu Festiwalowego dane wykonawców, ze zobowiązaniem organizatorów do zachowania poufności tych danych. Lista zakwalifikowanych wykonawców zostanie udostępniona na stronie internetowej festiwalu 20 listopada 2023 r.

6. Do konkursu zostanie też przyjęty zdobywca „dzikiej karty” – jeden spośród wykonawców niezakwalifikowanych przez Sztab Festiwalowy, który wygra otwarte głosowanie internetowe. Szczegółowe informacje dotyczące głosowania zostaną podane na www.mikolajki.folk.pl w zakładce Scena Otwarta.

7. Do oceny wykonawców biorących udział w konkursie zostanie powołane jury, w skład którego wejdą muzycy, dziennikarze oraz animatorzy ruchu muzycznego (organizatorzy koncertów i festiwali). SARF udostępni jurorom dane wykonawców, ze zobowiązaniem do zachowania poufności tych danych.

Ocenie podlegać będą szczególnie:

 • dobór repertuaru, jego oryginalność i wartość artystyczna;
 • interpretacja;
 • ogólny wyraz sceniczny.

8. Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Wysokość i forma nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.

9. Swoją nagrodę przyzna w drodze głosowania internetowego publiczność, co określone będzie w osobnym regulaminie.

10. Jury może przyznać również dwie nagrody specjalne:

 • nagrodę im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki lub wokalisty;
 • nagrodę specjalną za wierną tradycji interpretację muzyki ludowej w zaprezentowanym repertuarze konkursowym zespołu.

11. Organizator zapewnia uczestnikom konkursu:

 • nocleg w dniach 8/9 i 9/10 grudnia 2023 r.;
 • bezpłatny wstęp na koncerty festiwalowe.

Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i wyżywienia.

12. Wskazani przez jury laureaci konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w „Koncercie na sobotę” (09.12.2023).

13. Zgłaszając udział w koncercie konkursowym, a tym samym w „Koncercie na sobotę”, wykonawcy akceptują nieodpłatne rozporządzanie i wykorzystanie zaprezentowanych wykonań/programu muzycznego (w postaci ich nagrań i fotografii) do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności ich nieodpłatne wykorzystanie w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. – wszędzie, gdzie to możliwe), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, akceptują tym samym nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z programu muzycznego na Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych.

14. Wykonawcy zgłaszający się do udziału w koncercie konkursowym, a tym samym w „Koncercie na sobotę”, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także – zgodnie z własną wolą – na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.

15. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

16. W celu organizacji konkursu SARF pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.

17. Zgłaszający udział w konkursie w każdej chwili ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych bądź żądania usunięcia danych z bazy SARF. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

18. Administratorem danych zgromadzonych w związku z organizacją konkursu jest SARF. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Podstawą przetwarzania danych jest fakt, iż osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Dane zbierane są przez SARF wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.

19. Prawo do interpretacji, jak również ewentualnych odstępstw od niniejszego regulaminu, przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu.

20. Uczestnik konkursu, wysyłając zgłoszenie wraz z nagraniem oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu.

21. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji epidemicznej i przepisów sanitarnych.

Konkurs Scena Otwarta 2022 uświetnili: Kadabra Dyskety Kusaje (Wrocław), Kriva Drina (Kraków), Leśna Siostra (Gdańsk), Męski Zespół Zwołany (Lublin), Olica (Wrocław), Osty (Poznań), Somethingski Trio & Daria Kosiek (Rzeszów/Sanok), Srednusha (Wrocław), Sumana (Wrocław), Zdrawica (Jaworzno), Żywi Joł! (Piła) oraz laureaci Dzikiej Karty – zespół GrandMotherJazz (Lublin)!